എട്ടാമിടം തിരുനാള്‍ പ്രദക്ഷിണം,


ഫൊറോന തലത്തിലുള്ള പൂവന്‍കുല സമര്‍പ്പണം,


പരിശുദ്ധ കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍ ലഭിച്ച

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമര്‍പ്പണം

Back